21. bis 24. Mai 2019
Guangzhou, China
Stand 5.1C39