Przewidywanie strat odbiciowych / strukturalnych strat odbiciowych w kablach do transmisji danych, kablach sygnałowych i sterowniczych

Odbicia sygnału w łączu danych mogą mieć różne przyczyny, takie jak niewłaściwa instalacja, obciążenia mechaniczne lub kombinacja nieodpowiednich komponentów. Ewentualne odbicie samego kabla, które w dużej mierze zależy od 4 podstawowych parametrów teorii kabli, można jednak sprawdzić i przewidzieć już podczas produkcji.

Procedury

Najczęściej stosowaną metodą sprawdzania jakości transmisji danych i kabli o wysokiej częstotliwości jest pomiar tłumienia odbiciowego na długości kabla w funkcji częstotliwości sygnału roboczego, który będzie później przesyłany kablem. Strata zwrotu (określana również jako SRL w języku angielskim) reprezentuje stosunek – wyrażona w dB -między sygnałem doprowadzonym a składowymi sygnału odbitymi na całej długości kabla do wejścia.

Predykcja SRL i analiza FFT

CENTERVIEW 8000, LASER Series 2000/6000 and CAPACITANCE 2000 for FFT analysis and prediction of strutural return loss

W celu optymalizacji jakości kabli, a także zmniejszenia ilości odpadów, jest zatem wysoce pożądane znać skutki okresowych nieprawidłowości od późniejszych strat odbiciowych gotowego kabla tak wcześnie jak to możliwe w procesie produkcyjnym.

Szybka prognoza strat odbiciowych podczas wytłaczania kabla lub rdzenia na podstawie zmierzonych danych krótkoterminowych, takich jak pojemność kabla lub wartości średnicy, dostarcza odpowiednich informacji. Ta metoda przewidywania jest na podstawie zwłaszcza w odniesieniu do wymogu online, dość zasadniczo na transformacie Fouriera zgodnie ze wspomnianym już algorytmem FFT.

Urządzenia pomiarowe SIKORA z predykcją SRL

Potężne cyfrowe procesory sygnałowe są standardem we wszystkich głowicach pomiarowych SIKORA, takich jak CENTERVIEW 8000, LASER Seria 2000, LASER PRO i CAPACITANCE 2000. Moc obliczeniowa dostępna w głowicy pomiarowej pozwala na integrację cyfrowego analizatora widma FFT i przewidywanie straty odbiciowe bezpośrednio w głowicy miernika. Analiza jest wykonywana tam, gdzie dostępne są pomiary średnicy, ekscentryczności lub pojemności kabla z wysoką rozdzielczością czasową i amplitudową oraz wysoką precyzją przy minimalnym szumie pomiarowym. Problematyczna (zwykle analogowa) transmisja wrażliwych pojedynczych wartości pomiarowych do zewnętrznych systemów analizy dla FFT i Structural Return Loss (SRL) nie jest zatem konieczna.